Kredyt ekologiczny

Realizacja inwestycji na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związanych z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Dla kogo?

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa small mid-caps, Przedsiębiorstwa mid-caps

Na co?

  • modernizacja posiadanej infrastruktury;
  • zakup/modernizacja instalacji OZE.

Wydatki kwalifikowane:

  1. Nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości)
  2. Nabycie robót i materiałów budowlanych
  3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
  4. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
  5. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach
  6. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach
  7. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

Terminy naborów:

Kredyt ekologiczny (II nabór)25.04.2024 – 25.07.2024
Kredyt ekologiczny (III nabór)17.10.2024 – 30.12.2024