Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój

Dotacja wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw. Wsparcie ma charakter modułowy, z czego obligatoryjna jest realizacja modułu Prace B+R lub modułu Infrastruktura B+R. Pozostałe moduły są fakultatywne. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budowę lub rozwój działów B+R w ramach modułu Infrastruktura B+R.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a także duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach konkursu możliwa jest także realizacja projektów w konsorcjum (z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi czy organizacjami badawczymi).

Na co?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

  • prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie),
  • prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne, których realizacja jest możliwa w celu lepszego dopasowania zakresu wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb podmiotów objętych wsparciem),
  • dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu (moduł „Doradztwo”).

Termin naboru:

09.2024 – 12.2024