Zarządzanie kryzysem

Oferujemy zestaw analiz i działań, zsynchronizowanych w czasie i podzielonych na fazy analizy sytuacji, krótkoterminowego ugaszenia pożaru, zmian strategicznych i fazę wzrostu:

1.  Stabilizacja kryzysu poprzez wdrożenie zasad zarządzania kryzysowego, powołanie zespołu koordynującego podejmowanie decyzji i wdrażanie działań, opracowanie i wdrożenie planu stabilizacji.
2.  Diagnoza stanu firmy – analiza zdolności do przetrwania w krótkim okresie.
3.  Określenie gotowości do długoterminowego wsparcia firmy ze strony grup interesu.
4.  Ocena jakości przywództwa w firmie.
5.  Redefinicja strategii w oparciu o najbardziej prawdopodobny scenariusz przyszłości.
6. Organizacja firmy jako pochodna przyjętej strategii.
7.  Identyfikacja i usprawnienie kluczowych procesów.
8.  Restrukturyzacja finansowa.